၈ တန္းေအာင္သူတုိင္း အခမဲ့တက္ေရာက္ႏုိင္မယ့္ ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ HCTA သင္တန္းေက်ာင္းမွ ေလွ်ာက္လႊာေခၚ

သင္တန္းေၾကးမွာ အခမဲ့ျဖစ္ပါသည္။

၈ တန္းေအာင္သူတုိင္း အခမဲ့တက္ေရာက္ႏုိင္မယ့္ ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ HCTA သင္တန္းေက်ာင္းမွ ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူမည္

ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ HCTA (ဟိုတယ္ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္အခ်က္အျပဳတ္ဆိုင္ရာပညာရပ္)သင္တန္းေက်ာင္းတြင္ အေျခခံပညာ အထက္တန္းအဆင့္(၈တန္းေအာင္မွ ၁၀တန္း) အပတ္စဥ္(၁) အတြက္ သင္တန္းသားမ်ားအား (01.11.2018) မွ (30.11.2018) ရက္ေန႔ အထိ ေလွ်ာက္လႊာ ေခၚယူမည္ျဖစ္ပါသည္။

နိုင္ငံေတာ္အတြင္းတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးတြင္ လူငယ္လူရြယ္မ်ားကို အေျခခံပညာ အထက္တန္းဆင့္မွာပင္ နည္းပညာ ဘာသာရပ္မ်ား ေလ့လာသင္ၾကားခြင့္ ရရွိေစရန္၊ လူငယ္လူရြယ္မ်ား အတြက္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းျပဳနိုင္သည့္ အတတ္ပညာ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးရန္ႏွင့္ ေဒသတြင္း မိမိတို႔ စိတ္ဝင္စားေသာ အလုပ္အေပၚတြင္ ကၽြမ္းက်င္သည့္ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္မ်ား ေမြးထုတ္ေပးရန္ ရည္ရြယ္၍ အေျခခံပညာ အထက္တန္းဆင့္ ဟိုတယ္ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ အခ်က္အျပဳတ္ဆိုင္ရာ သင္တန္း အပတ္စဥ္(၁)ကို ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

~~~~~~ + ~~~~~~

(1) သင္တန္းဖြင့္လွစ္မည့္ရက္ 07.01 2019

(2) သင္တန္းဖြင့္မည့္ေနရာ HCTA N/61၊ မက်ီးကန္ေက်းရြာ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊

(3) ပို႔ရမည့္သင္တန္းမ်ား

i. Culinary Art (အခ်က္အျပဳတ္ အေျခခံသင္တန္း)

ii. Pastry and Bakery (ေပါင္မုန႔္၊ ကိတ္မုန႔္ျပဳလုပ္ျခင္း အေျခခံသင္တန္း)

iii. Housekeeping Operation (အိပ္ခန္းေထာင္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန႔္ရွင္းေရးအေျခခံသင္တန္း)

iv. Food and Beverage (အစားအေသာက္ႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာအေျခခံသင္တန္း)

v. Front Office Operation (ဧည့္ႀကိဳဝန္ထမ္းအေျခခံလုပ္ငန္းခြင္ သင္တန္း)

vi. Compulsory (အားလံုးေလ့လာရန္)

 • English (အေျခခံဟိုတယ္သုံးအဂၤလိပ္စာ)
 • Environmental Conscience study (သဘာပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးပညာရပ္)

(4) သင္ၾကားမည့္ကာလ (စုစုေပါင္း (9) ပတ္)

 • (07.01.2019) မွ (08.03.2019)

(5) သင္တန္းသားတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား

 • အေျခခံပညာ အလယ္တန္း၊ (အ႒မတန္းေအာင္ျမင္ထားၿပီးသူျဖစ္ရမည္)
 • အသက္ (၁၈) ႏွစ္မွ (၃၀) ႏွစ္အတြင္း
 • အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ၿပီး လုပ္ငန္းခြင္ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ က်န္မာေရးရွိရပါမည္။

(6) ေလၽွာက္လႊာတင္ရန္လိုအပ္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား

 • ဝင္ခြင့္ေလၽွာက္လႊာ
 • နိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ မိတၱဴ
 • ပတ္စ္ပို႔ ဓာတ္ပုံ (၁) ပုံ
 • ပညာအရည္အခ်င္းေထာက္ခံခ်က္ပ
 • ျပစ္မႈကင္းရွင္းေၾကာင္းေထာက္ခံခ်က္

(7) ဝင္ခြင့္ေလၽွာက္လႊာမ်ားကို

 • HCTA သင္တန္းေက်ာင္း အမွတ္ (၆၁) ကန္ေက်းရြာ၊ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး။
 • အခန္းအမွတ္ (၄/ix၆)၊ အင္းယားလိပ္ဟိုတယ္ ကမၻာေအးဘုရားလမ္း၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ တို႔တြင္ (01.11.2018) ရက္ေန႔မွ (30.11.2018) ရက္ေန႔တြင္ နံနက္ (၉း၀၀) နာရီမွ ညေန (၄း၀၀) နာရီအတြင္း လာေရာက္ထုတ္ယူနိုင္ပါသည္။
 • Kawhmuhcta face-book account တို႔တြင္လည္း Download ရယူနိုင္ပါသည္။ HCTA သင္တန္းေက်ာင္း၊ ေဒၚခင္ၾကည္ေဖာင္ေဒးရွင္း႐ုံးခ်ဳပ္တို႔တြင္ (01.11 2018) ရက္မွ (30.11.2018) ရက္ေန႔တြင္ နံနက္ (၉) နာရီမွ ညေန (၄) နာရီအတြင္း ေလၽွာက္လႊာျပန္တင္နိုင္ၿပီး hctalawhmu@gmail.com သို႔လည္း ေပးပို႔နိုင္ပါသည္။

***သတ္မွတ္ထားေသာ အရည္အခ်င္းမ်ား ျပည့္မီေလၽွာက္ထားသူမ်ားသည္ လူေတြ႕ေျဖဆိုရပါမည္။***

ေျဖဆုိေအာင္ျမင္သူမ်ားအား က်န္းမာေရး ေဆးစစ္ခ်က္ဆက္လက္ခံယူၿပီး ေရာဂါကင္းရွင္းသူမ်ားကိုသာ သင္တန္း၀င္ခြင့္ ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ဖုန္း 09-251034566 သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။

Source: #HCTA