အဲဒီညေနက ကားမွတ္တုိင္မွာ - အဲဒီညနေက ကားမှတ်တိုင်မှာ

အဲဒီညေနက ကားမွတ္တုိင္မွာ - အဲဒီညနေက ကားမှတ်တိုင်မှာ

က်ေနာ္ ဘက္စကား ေစာင့္ေနသည္။ သည္၀ါက်မွာ အပုိင္းသုံးပုိင္းပါသည္။ က်ေနာ္..ဘက္စကား..ေစာင့္ေနသည္။..